Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

PPS Group a.s.,
so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, Slovenská republika,
IČO: 36 011 509,
IČ DPH: SK2020447891,
DIČ: 2020447891,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 735/S, (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „PPS Group“),

Vážení používatelia,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov našich služieb prevádzkovaných na www.praca-ppsdetva.sk, pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, napr. v súvislosti s pracovnými ponukami PPS Group, marketingovými ponukami, Vašimi podnetmi, otázkami.

 

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov vychádzajú a sú v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).

Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou PPS Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, Slovenská republika, IČO: 36 011 509, ako prevádzkovateľ.

Aké osobné údaje o vás získavame?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje uchádzačov o zamestnanie

Aby mohla dotknutá osoba kontaktovať  spoločnosť PPS Group, a získať požadované informácie, najmä ohľadom pracovných ponúk, musí spoločnosti PPS Group oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, kontakt, prípadne ďalšie údaje uvedené vo formulári. Bez poskytnutia kontaktných údajov nie je zo strany spoločnosti PPS Group možné tieto informácie poskytnúť (napr. bez poskytnutia uvedených osobných údajov nie je možné záujemcu o informácie kontaktovať).

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov?

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia (tzv. oprávnený záujem spoločnosti)  je zvýšenie využitia www.praca-ppsdetva.sk, t.j., informovanie o pracovných pozíciách v PPS Group.

 

Ako vaše osobné údaje používame?

Osobné údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovný účel:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme poskytnúť naše služby. Údaje od vás získame za účelom prevádzky webu www.praca-ppsdetva.sk a využitia jeho služieb.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie požadovaných informácií ohľadom pracovných ponúk.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v časti Cookies

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to konkrétne: slovenskej pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics, cloudovým službám.

 

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame po dobu trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba používateľom webovej stránky www.praca-ppsdetva.sk, alebo pokiaľ trvá záujem dotknutej osoby o prácu v spoločnosti PPS Group a podobne. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov?

V zmysle čl. 15 a nasl. Nariadenia máte vo vzťahu k nakladaniu s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Ako si môžete svoje práva  uplatniť?

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Ako nás môžete kontaktovať?

 

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@ppsgroup.sk.

 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

 

Cookies

Webstránka  www.praca-ppsdetva.sk používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón, atď.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú okrem iného štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webstránky.